slip

slip
{slip}
I. 1. хлъзгам (се), подхлъзвам (се)
2. пъхвам (се), шмугвам (се), промъквам (се)
вмъквам (се) (away, out, past, by, in, into, through)
to SLIP into one's clothes навличам/обличам набързо дрехите си
to SLIP out of one's clothes събличам се бързо
3. нося се, плъзгам се (плавно)
4. изплъзвам се (и прен.)
something SLIPs through my fingers нещо се изплъзва из пръстите ми (и прен.)
to let something SLIP изпускам/изтървавам нещо (и прен.), изпускам се, издавам неволно нещо
5. изплъзвам се от (и прен.), измъквам се/освобождавам се от
your name has SLIPped my memory името ви се e изплъзнало от паметта ми
to SLIP someone's notice/attention оставам незабелязан от някого
the dog has SLIPped its collar кучето се e измъкнало/освободило от нашийника си
to SLIP one's skin хвърлям кожата си (за змия)
6. правя неволна грешка, изтървавам се, промъквам се случайно (за грешка)
изпускам (при четене, плетене и np.)
7. пускам (стрела, котва)
8. пускам, освобождавам (куче и пр.), откачам (вагон)
9. помятам (за животно)
10. развързвам се, не държа (за възел)
11. изкълчвам, навехвам
slip along нося се/движа се плавно
slip away измъквам (се) незабелязано, изплъзвам се, отивам си, изчезвам (и прен.), минавам неусетно (за време)
slip back прен. връщам се назад
влизам пак в духа на (into)
slip by минавам неусетно (за време), промъквам се
to let SLIP by пропускам (възможност и пр.)
slip down падам, хлъзгам се, свличам се, лесно се пия/гълтам
slip in/into промъквам се, вмъквам се (в), прен. вмъквам (между другото), подмятам, обличам, навличам (дреха)
slip off измъквам се, изплъзвам се, събличам, свалям, изхлузвам (дреха и пр.)
slip on обличам, навличам, нахлузвам
slip out изплъзвам се, измъквам се, разчувам се
slip over ам. пробутвам (някому някаква работа), измамвам, мятам
slip through промъквам (се) (през) (и прен.)
slip up разг. сбърквам, правя грешка
II. 1. подхлъзване, хлъзгане
2. неволна грешка, опущение, пропуск, гаф
SLIP of the tongue/pen грешка на езика/перото
3. спадане, намаление
4. парче, къс, ивица
SLIP of wood треска, дъсчица
SLIP of paper листче
SLIP of a garden градинка
5. печ. шпалта
6. младо момче/момиче (обик. SLIP of a boy/girl)
7. издънка, фиданка, калем (за присаждане)
8. дамски комбинезон
9. рl плувки (и bathing-SLIPs)
10. калъф (за въглавница)
11. тех. буксуване
12. мор. хелинг
13. геол. преместване при разсед
14. нашийник (на куче)
15. клипс
16. рядка смес от глина, боя и вода (в грънчарството)
17. скеля, кей
* * *
{slip} v (-pp-) 1. хлъзгам (се), подхлъзвам (се); 2. пъхвам (се)(2) {slip} n 1. подхлъзване, хлъзгане; 2. неволна грешка; опущен
* * *
хързулвам; фиданка; хлъзгане; хлъзгам; хлъзвам; фиш; парче; приплъзвам се; гаф; пъхам; пускам; пропуск; грешка; къс; комбинезон;
* * *
1. 1 геол. преместване при разсед 2. 1 изкълчвам, навехвам 3. 1 клипс 4. 1 мор. хелинг 5. 1 нашийник (на куче) 6. 1 рядка смес от глина, боя и вода (в грънчарството) 7. 1 скеля, кей 8. 1 тех. буксуване 9. i. хлъзгам (се), подхлъзвам (се) 10. ii. подхлъзване, хлъзгане 11. slip along нося се/движа се плавно 12. slip away измъквам (се) незабелязано, изплъзвам се, отивам си, изчезвам (и прен.), минавам неусетно (за време) 13. slip back прен. връщам се назад 14. slip by минавам неусетно (за време), промъквам се 15. slip down падам, хлъзгам се, свличам се, лесно се пия/гълтам 16. slip in/into промъквам се, вмъквам се (в), прен. вмъквам (между другото), подмятам, обличам, навличам (дреха) 17. slip of a garden градинка 18. slip of paper листче 19. slip of the tongue/pen грешка на езика/перото 20. slip of wood треска, дъсчица 21. slip off измъквам се, изплъзвам се, събличам, свалям, изхлузвам (дреха и пр.) 22. slip on обличам, навличам, нахлузвам 23. slip out изплъзвам се, измъквам се, разчувам се 24. slip over ам. пробутвам (някому някаква работа), измамвам, мятам 25. slip through промъквам (се) (през) (и прен.) 26. slip up разг. сбърквам, правя грешка 27. something slips through my fingers нещо се изплъзва из пръстите ми (и прен.) 28. the dog has slipped its collar кучето се e измъкнало/освободило от нашийника си 29. to let slip by пропускам (възможност и пр.) 30. to let something slip изпускам/изтървавам нещо (и прен.), изпускам се, издавам неволно нещо 31. to slip into one's clothes навличам/обличам набързо дрехите си 32. to slip one's skin хвърлям кожата си (за змия) 33. to slip out of one's clothes събличам се бързо 34. to slip someone's notice/attention оставам незабелязан от някого 35. your name has slipped my memory името ви се e изплъзнало от паметта ми 36. влизам пак в духа на (into) 37. вмъквам (се) (away, out, past, by, in, into, through) 38. дамски комбинезон 39. издънка, фиданка, калем (за присаждане) 40. изплъзвам се (и прен.) 41. изплъзвам се от (и прен.), измъквам се/освобождавам се от 42. изпускам (при четене, плетене и np.) 43. калъф (за въглавница) 44. младо момче/момиче (обик. slip of a boy/girl) 45. неволна грешка, опущение, пропуск, гаф 46. нося се, плъзгам се (плавно) 47. парче, къс, ивица 48. печ. шпалта 49. помятам (за животно) 50. правя неволна грешка, изтървавам се, промъквам се случайно (за грешка) 51. пускам (стрела, котва) 52. пускам, освобождавам (куче и пр.), откачам (вагон) 53. пъхвам (се), шмугвам (се), промъквам (се) 54. рl плувки (и bathing-slips) 55. развързвам се, не държа (за възел) 56. спадане, намаление
* * *
slip [slip] I. v (-pp-) 1. хлъзгам (се), подхлъзвам (се); 2. правя неволна грешка, изтървавам се; to \slip into bad habits постепенно придобивам лоши навици; 3. пъхам, шмугвам (в джоб); промъквам (се); to \slip through the crowd шмугвам се из тълпата; to \slip into bed мушвам се в леглото; just \slip round to the post я отскочи до пощата; 4. изплъзвам се от, измъквам се от; your name has \slipped my memory забравил съм ви името; the blanket \slipped off the bed одеалото се изсули от леглото; 5. пускам; to \slip an arrow пускам стрела; to let \slip изпускам (дума, възможност), отвързвам (куче); to let \slip the dogs of war поет. пускам, освобождавам, отвързвам демоните на войната, започвам война; to \slip anchor пускам котва; to \slip a carriage жп откачам вагон в движение; 6. не държа, развързвам се (за възел); 7. тех. буксувам; 8. (за животни) помятам; II. n 1. подхлъзване, хлъзване, хлъзгане; to give s.o. the \slip разг. избягвам от някого; измъквам се, без да ме види някой; 2. неволна грешка, пропуск, гаф; изпускане, изтърваване; a \slip of the tongue грешка на езика, изпускане; there is many a \slip 'twixt the cup and the lip нищо не е сигурно, докато не свърши; 3. парче, къс; ивица; прен. малко нещо; \slip of wood треска, дъсчица; a \slip of a garden мъничка градинка; a \slip of a girl момиче; 4. издънка, фиданка; филиз, младочка; 5. комбинезон; детска престилка; pl плувки; 6. калъф (за възглавница); 7. pl сюрия (за кучета); 8. печ. коректурни отпечатъци; 9. мор. слип, хелинг (и slipway); 10. тех. буксуване; намаляване броя на оборотите; превъртане, прескачане; 11. pl театр. кулиси.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • slip — slip …   Dictionnaire des rimes

 • SLIP — Saltar a navegación, búsqueda Serial Line Internet Protocol (SLIP) Familia: Protocolos de enlace punto a punto Función: Transmisión de datagramas IP no estándar en líneas serie. Ubicación en la pila de protocolos …   Wikipedia Español

 • Slip — may refer to:* Packing slip, a shipping document that accompanies delivery packages * Slipway, a ramp on the shore by which ships or boats can be moved to and from the water * Ferry slip, a specialized docking facility that receives a ferryboat * …   Wikipedia

 • Slip — Slip, n. [AS. slipe, slip.] 1. The act of slipping; as, a slip on the ice. [1913 Webster] 2. An unintentional error or fault; a false step. [1913 Webster] This good man s slip mended his pace to martyrdom. Fuller. [1913 Webster] 3. A twig… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • slip — slip1 [slip] vi. slipped, slipping [ME slippen < MLowG, akin to OHG slifan < IE * (s)leib , to glide, slip < base * (s)lei , slimy: see SLIDE] 1. to go quietly or secretly; move without attracting notice [to slip out of a room] 2. a) to… …   English World dictionary

 • slip — Ⅰ. slip [1] ► VERB (slipped, slipping) 1) lose one s balance or footing and slide unintentionally for a short distance. 2) accidentally slide or move out of position or from someone s grasp. 3) fail to grip or make proper contact with a surface.… …   English terms dictionary

 • SLIP — (Serial Line Internet Protocol) устаревший сетевой протокол канального уровня эталонной сетевой модели OSI для доступа к сетям стека TCP/IP через низкоскоростные линии связи путём простой инкапсуляции IP пакетов. Используются коммутируемые… …   Википедия

 • Slip — Slip, v. t. 1. To cause to move smoothly and quickly; to slide; to convey gently or secretly. [1913 Webster] He tried to slip a powder into her drink. Arbuthnot. [1913 Webster] 2. To omit; to loose by negligence. [1913 Webster] And slip no… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • slip — SLIP, slipuri, s.n. 1. Chiloţi de baie foarte scurţi. 2. Plan înclinat folosit pentru lansarea hidroavioanelor de pe sol pe apă. – Din fr., engl. slip. Trimis de IoanSoleriu, 25.07.2004. Sursa: DEX 98 slip s. n., pl. slípuri Trimis de siveco,… …   Dicționar Român

 • SLIP — (von engl. to slip „schlüpfen, gleiten“) hat mehrere Bedeutungen: eine knappe und anliegende Unterhose oder Badehose ohne Beinansatz, siehe Slip (Kleidung) eine alternative Bezeichnung für Seitengleitflug der Schlupf des Propellers eines Schiffes …   Deutsch Wikipedia

 • Slip — Slip, v. i. [imp. & p. p. {Slipped}; p. pr. & vb. n. {Slipping}.] [OE. slippen; akin to LG. & D. slippen, MHG. slipfen (cf. Dan. slippe, Sw. slippa, Icel. sleppa), and fr. OE. slipen, AS. sl[=i]pan (in comp.), akin to G. schleifen to slide, glide …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”